Chính sách nhân sự bao gồm 3 điểm cơ bản:

- Tôn trọng và bình đẳng về con người;
- Thừa nhận sự đa dạng và hướng dẫn hội nhập môi trường với mọi nhân viên;
- Khuyến khích luân chuyển vị trí

Nhằm phát triển các kỹ năng khác nhau, tạo môi trường/thử thách mới cho nhân
viên để họ có thể ở lại lâu dài với công ty.

VstarC không tuyển dụng và đánh giá nhân viên qua bằng cấp hay quan hệ…
Chúng tôi đánh giá con người trên những nỗ lực hoàn thiện hàng ngày. Mọi
nhân viên đều có quyền tự ứng cử vào những vị trí phù hợp với năng lực của mình.
- Marketing Manager
- Canteen manager
- Chef cook
- CR